आकाशाशी जडले नाते

आकाशाशी जडले नाते - ब्रह्मा विष्णु महेश

पुढे पहा

“ओह नो!! प्रजापती मरतो? अशी कशी गोष्ट? मग यज्ञ, वर्ष कसे चालणार?”, सुमितने विचारले. पाहूयात पुढे काय होतं ते ... ..

आकाशाशी जडले नाते - प्रजापती

पुढे पहा

प्रजोत्पत्ती करणारा तो प्रजापती, या प्रमाणाने, ही सर्व मंडळी दक्ष प्रजापतीची प्रजा होती. कालांतराने या प्रजेत २ मोठे गट तयार झाले – देव आणि असुर...

एका यज्ञाची गोष्ट

पुढे पहा

“श्रौत यज्ञांपैकी ‘हविर्यज्ञ’ हे मात्र छोटेखानी यज्ञ होते. हे आजन्म, नियमितपणे व घरोघरी केले जात असत. या यज्ञात दुध, तूप, पुरोडाश, आदी हवी अर्पण करत असत.”, आबा सांगत होते...

आकाशाशी जडले नाते : जपानची सूर्यपूजा

पुढे पहा

सुमितने आजीला नमस्कार करून तिच्या हातात एक सुंदरसा जपानी पंखा ठेवला. दुर्गाबाईनी अलगद पंखा उघडला त्याबरोबर त्यावर गुलाबी रंगाची चेरी फुले उमलली. आणि पूर्ण उघडल्यावर त्याचा एक मोठा गोल झाला. दुर्गाबाई त्यावरील बारीक नक्षी पाहून हरकून गेल्या, तसे आबा म्हणाले, “दुर्गे, तो पंखा अंबाड्यात खोचालास न, की तुला एक छानशी प्रभावळ येईल बघ! आणि तू खरोखरी दुर्गामाते सारखी दिसशील!”..